Bijen zijn zeer belangrijk voor de bestuiving van veel plantensoorten. Ruim 80% van de bestuiving van ons voedsel wordt gedaan door bijen, waarbij solitaire of wilde bijen het meest belangrijk zijn. Hierdoor worden bijen en natuurlijke vijanden steeds meer een partner in de dagelijkse bedrijfsvoering. Om zowel solitaire bijen als natuurlijke vijanden te stimuleren, zijn momenteel een tweetal projecten onder Bright Tree lopend onder de naam ‘Goed Bee-zig’. Binnen deze projecten wordt getracht inzichtelijk te krijgen welke maatregelen een positief effect hebben op de bijenstand en natuurlijke vijanden, ook wel functionele agro biodiversiteit (FAB) genoemd.

Binnen het project Goed Bee-zig 1.0 is in 2016 een eerste start gemaakt om inzicht te verkrijgen rond de bevordering van solitaire bijen en natuurlijke vijanden in de boomkwekerij. In 2017 is dit project breder getrokken in Goed Bee-zig 2.0 waarbij gekeken wordt naar zowel boomkwekerij als akkerbouw en openbaar groen. Hiervoor is een breed samenwerkingsverband opgericht bestaande uit Vereniging Innovatief Platteland, Plattelandscoöperatie, Studieclub Horst a/d Maas en Cultus Agro Advies. Deze partijen samen hebben een grote achterban waardoor opgedane kennis snel en gericht gedeeld kan worden. In 2017 zijn diverse gewassen, waaronder bloemenmengsels en groenbemesters, met elkaar vergeleken waardoor een goed inzicht is verkregen in de aanwezigheid van solitaire bijen, natuurlijke vijanden en plaaginsecten op deze gewassen.

De opgedane kennis met betrekking tot de aanwezige insecten in de geteste mengsels zal uiteindelijk naar de praktijk worden uitgerold met als doel opschaling van het gebruik van FAB. Hierdoor kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt worden. Er wordt gestreefd naar een reductie in het gebruik van insecticiden.