Platform Nieuwe Teelten is opgericht om de vraag naar ‘nieuwe teelten’ optimaal te vertalen naar kansen voor de sector. Platform Nieuwe Teelten is een samenwerking tussen LLTB, WUR Open Teelten, HAS Green Academy, Compas Agro BV, Maastricht University en Vereniging Innovatief Platteland. VIP is één van de initiatiefnemers van Platform Nieuwe Teelten.

Het betreft een samenwerking die direct en indirect bijdraagt aan kennisvorming en – verspreiding op het gebied van – de introductie en verwaarding van – potentieel kansrijke gewassen in het kader van de bio-circulaire economie.

De marktinteresse voor plantaardige bronnen neemt recent steeds verder toe. Meer en meer (industriële) non-food sectoren verleggen hun aandacht van het gebruik van fossiele grondstoffen naar dat van biogene grondstoffen (hernieuwbaar, plantaardig). Mondiale grondstoffen-schaarste alsmede stijgende energieprijzen als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen versterken deze ontwikkeling nog verder.

Tegelijkertijd is er een enorme toenemende vraag naar plantaardige eiwitten en (voedings-)vezels vanuit de food-industrie. Ambities die alleen gerealiseerd kunnen worden met een structurele verbinding tussen deze sectoren enerzijds en de primaire sector anderzijds.

Het platform is eind 2022 opgericht en beoogt de komende jaren te blijven samenwerken om bij te dragen aan het vormen van nieuwe ketensamenwerkingen in de keten van plant tot klant.