Op dinsdag 27 november jl. organiseerde Innovatief Platteland een thema bijeenkomst “Duurzame Energie”.

25 geïnteresseerde leden zijn naar RBC ‘De Oelderse Halte’ te Oirlo gekomen om over het thema te sparren.

Na de opening door Frank Vissers gaf Har Geenen de mogelijkheden weer die de oprichting en functie van een energie-coöperatie kan bieden. Vanuit zijn praktische ervaring met energie-coöperatie Leudal is uitvoerig stilgestaan bij de kansen die hier liggen voor samenwerking in een gebied om daarmee mede-invulling te geven aan de klimaat doelstellingen. Behalve de oprichting van een windpark heeft deze coöperatie ook een initiërende- en stimulerende rol op het gebied van energiebesparing, aanschaf zonnepanelen, energiescans, postcoderoos initiatieven etc.. Draagvlak was het kernwoord in het betoog van Har. “Zeker bij grotere initiatieven is het van levensbelang om een goed doordachte win-win situatie te creëren, zodanig dat een traject ook binnen afzienbare tijd tot een succes kan worden”. Zie voor meer informatie https://leudalenergie.nl/
Har gaf ook nog een toelichting op de rol die ResCoop speelt in Limburg als overkoepelende organisatie voor een aantal energie-coöperaties. Zie voor meer informatie: https://www.rescoop.nl/

Volgende spreker is Rob Zanders van Green Watts Energy Solutions. Rob heeft als adviseur duurzame toepassingen gepresenteerd met een tweetal praktische toepassingen voor opwekking van duurzame energie. Allereerst een toelichting op de werking van warmtepompen waarbij onderscheid is gemaakt in water-water- en water-lucht pompsystemen. De voor- en nadelen van beide werden goed uiteengezet. Vervolgens was er aandacht voor het stoken van biomassa om in de warmtevraag te voorzien. (Te) vaak wordt nog gedacht aan elektriciteit als we het hebben over duurzame energie opwekking, maar de realiteit is dat meer energie nodig is voor verwarming, dan voor elektrische doeleinden. Verschillende biomassa-stromen werden toegelicht waaronder houtpellets en houtchips.
Voor meer informatie: https://green-watts.nl/
Ook de verschillende subsidiemogelijkheden zoals SDE (een exploitatiesubsidie) en ISDE (een investeringssubsidie) door RVO Nederland werden op hun toepasbaarheid gepresenteerd.
Tot slot wist hij de aanwezigen nog te prikkelen met een aantal stellingen waarin Innovatief Platteland ook een rol zou kunnen spelen in de transitie naar een duurzame energie toekomst. We willen deze rol graag oppakken.
Indien u als lid interesse heeft maak deze dan kenbaar bij het bestuur en/of via onze website https://innovatiefplatteland.nl/

Om de avond praktischer te maken waren Gert Custers en Geert Bouten aanwezig die beiden een enthousiast pleidooi hielden voor gebruik van duurzame energie opwekking.

Gert vertelde over zijn ervaringen met de toepassing van warmtepompen voor zakelijk- en privégebruik. Door gebruik te maken van de restwarmte van zijn varkens kan het bedrijf middels een warmtepomp volledig voorzien in zijn warmtebehoefte. Hoewel het systeem werkt met relatief lage temperatuur, 45oC.  Deze is via vloerverwarming goed te benutten en dus ook toepasbaar in de woning.
Bij het bedrijf van Geert Bouten staat een grootschalige biomassa stookinstallatie die draait op goedkope biomassa (houtchips nu en in de toekomst ook op gewasresten uit de glastuinbouw). Daarmee wordt niet alleen voorzien in de warmtebehoefte van de eigen glastuinbouwbedrijven maar ook in die van een aantal naburige glastuinders. Bovendien biedt de installatie ook de mogelijkheid om CO2 uit het proces te gebruiken als input/voeding voor de paprika’s, tomaten en komkommers.

Het was een zeer leerzame en boeiende avond waardoor de tijd snel 23:00 uur aantikte en voorzitter Joop de Hoon het programma heeft afgesloten. Bij voldoende animo wil Innovatief Platteland dan ook graag een vervolg geven aan dit thema door bijvoorbeeld een bedrijfsexcursie naar een installatie en/of de verkenning naar de mogelijkheid om een energie-coöperatie op te zetten.
Indien u als lid interesse heeft maak deze dan kenbaar bij het bestuur en/of via onze website https://innovatiefplatteland.nl/