In de afgelopen jaren is binnen Vereniging Innovatief Platteland regelmatig aandacht geweest voor – voor de regio – innovatieve gewassen. Deze nieuwe teelten lijken op veel fronten bij te kunnen dragen aan zowel het verdienmodel voor de teler als voor de integrale duurzaamheid en de weg naar een kringlooplandbouw.

Duidelijk is geworden dat om echt stappen verder te komen hiermee samenwerking cruciaal is. Dit heeft zich eerder al vertaald naar diverse kleinschalige samenwerking gericht op innovaties in specifieke teelten. Om dit thema nog groter op de kaart te zetten is VIP aangesloten bij het project Plants for Plants. Een samenwerkingsproject tussen een groot aantal partijen gericht op het combineren van kennis en het vertalen naar waarde met betrekking tot deze nieuwe teelten.

De rol van VIP hierin is voornamelijk communicatief van aard. In de komende twee jaren zullen we gezamenlijk met de projectpartners dan ook zeer regelmatig bijeenkomsten en activiteiten organiseren die zich richten op de kansen die vernieuwende teelten ons te bieden hebben. Denk hierbij aan gewassen als Sorghum, Myscanthus, brandnetel, vezelhennep etc.

Wij hopen hiermee te beantwoorden aan de vraag en de belangstelling die we van vele leden hebben meegekregen en gaan er dan ook vanuit dat we jullie regelmatig mogen begroeten op onze activiteiten in het kader van Plants for Plants!

Onderstaand nog opgenomen de ‘officiële’ aankondiging van de start van het project.
Plantaardige biomassa (planten en hun reststromen) biedt grote kansen voor (verduurzaming van) de toekomst. Volledige verwaarding van gewassen (inclusief reststromen)  naar een spectrum van producten in combinatie met een positieve invloed op bodem en omgeving biedt tevens grote mogelijkheden voor de akkerbouw en open teelten  om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

Met deze gedachte is op initiatief van Bio Treat Center een samenwerking opgezet rond de volledige benutting van de waardepotentie van nieuwe teelten. Uniek in dit traject is dat er een combinatie gemaakt wordt tussen verwaarding van biomassa naar een diversiteit aan afzetmarkten (prioriteit voeding) met een verwaarding van de duurzaamheidspotentie van een nieuwe teelt. Binnen het traject is een groot aantal partijen verbonden om in de komende twee jaar de samenwerking verder uit te werken en uit te bouwen. Vanwege de belangrijke positie van de primaire sector in dit traject is de aanpak enthousiast geadopteerd door de LLTB. Zij zal in de komende periode optreden als trekker en eigenaar van het project. Door het oppakken van dit traject wordt een grote stap gezet naar verdere samenwerking in de introductie van hoogwaardige en duurzame nieuwe teelten in de Provincie Limburg. In het traject is voorzien dat de aanpak verder opgeschaald wordt en dat ook ontwikkeling in Noord-Brabant afgestemd gaan worden. Het project wordt financieel ondersteund door de Provincie Limburg.

Het consortium bestaat uit LLTB, Bio Treat Center, Vereniging Innovatief Platteland, Stichting Wageningen Research, Compas Agro, AMIBM, HAS Hogeschool, Gemeente Venray en Loonbedrijf Gebr. De Boer . Tevens is BioBoost betrokken om de verbinding met N. Brabant te concretiseren.